Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities 

“Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met CloudAtWork een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten. 
“Consument”: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 
“Overeenkomst(en)”: alle, in relatie met de Klant, door CloudAtWork gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
“Gebruik”: het met de Klant (in de offerte) overeengekomen gebruik van ruimte en resources, uitgedrukt in GB (Gigabytes) 

Artikel 2: Algemeen 

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door CloudAtWork BV. (“CloudAtWork”). De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. De leveringsverbintenis van CloudAtWork van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door CloudAtWork vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien CloudAtWork afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van CloudAtWork tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat CloudAtWork de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door CloudAtWork vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. CloudAtWork verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat CloudAtWork de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze Overeenkomst en zal CloudAtWork de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat CloudAtWork de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze Overeenkomst en zal CloudAtWork aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen CloudAtWork en de Klant. 

Artikel 3: Duur en beëindiging 

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending, van ten laatste drie maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van CloudAtWork op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door CloudAtWork is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft CloudAtWork recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan. 

Artikel 4: Prijzen 

De prijzen die door CloudAtWork worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door CloudAtWork worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant vanaf de volgende factuur te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen. Licentieprijzen vallen hierbuiten aangezien deze volledig afhankelijk zijn van verplichte kosten voor het correcte en legitieme gebruik van deze software (Microsoft, VMware en Awingu licentievoorwaarden). 

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen 

De door CloudAtWork opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan CloudAtWork. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Na deze sturen wij een gratis eerste herinnering. Vanaf de 2de herinnering brengen we herinneringskosten in rekening. Indien de Klant nadien nog steeds in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en een voor de Klant gehoste Cloud omgeving ontoegankelijk worden gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) CloudAtWork heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is. 

Artikel 6: Gedragsregels en notice/takedown 

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met CloudAtWork teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden van CloudAtWork. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door CloudAtWork worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen. CloudAtWork kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen buiten het CloudAtWork netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van CloudAtWork. 

Artikel 7: Registratie van domeinnamen en Office 365 

Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van CloudAtWork is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie door CloudAtWork. Als zou blijken dat CloudAtWork de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de Klant, bijvoorbeeld doordat de Klant niet de huidige houder van een reeds geregistreerde domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 25 EUR te betalen aan CloudAtWork, onverminderd het recht van CloudAtWork om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat CloudAtWork hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst CloudAtWork naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. CloudAtWork draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Klant zal CloudAtWork vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant. Bij het aanmaken van een Microsoft Office 365-gebruikersaccount moet de gebruiker instemmen met de Microsoft Cloudovereenkomst: https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements. Meer informatie vindt u in het volledige Microsoft Service Agreement: https://technet.microsoft.com/library/jj819284.aspx. CloudAtWork treedt op als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten. 

Artikel 8: Herroepingsrecht 

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt. Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij CloudAtWork hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. CloudAtWork zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

CloudAtWork is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. De totale aansprakelijkheid van CloudAtWork voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door CloudAtWork van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van CloudAtWork, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor CloudAtWork is verzekerd. CloudAtWork is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van CloudAtWork wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant CloudAtWork onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en CloudAtWork ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CloudAtWork in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door CloudAtWork. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van CloudAtWork, alsook voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van CloudAtWork. De Klant is jegens CloudAtWork aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart CloudAtWork tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt. 

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens 

Indien de Klant als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van CloudAtWork, dient de Klant op grond van de AVG een ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten met CloudAtWork en gebruik te maken van de mogelijkheid die CloudAtWork hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die CloudAtWork biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant CloudAtWork tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn. Indien de Klant als natuurlijke persoon (‘betrokkene’ in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van CloudAtWork, zal CloudAtWork voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan CloudAtWork als ‘verantwoordelijke’ oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het registerbeleid van CloudAtWork (https://www.CloudAtWork.com/nl/over-CloudAtWork/privacy-policy). 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen CloudAtWork en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CloudAtWork of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloudAtWork de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van CloudAtWork of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. CloudAtWork staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. 
Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn 
geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CloudAtWork geleverde producten en/of resultaten van de diensten. Het is CloudAtWork toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens producten, diensten of goederen. Indien CloudAtWork door middel van technische bescherming deze producten, diensten of goederen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt. 

Artikel 12: Varia 

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met CloudAtWork voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CloudAtWork. Indien een bepaling van een met CloudAtWork gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan CloudAtWork worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan CloudAtWork de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van CloudAtWork vormen volledig bewijs van stellingen van CloudAtWork en de door CloudAtWork ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant. 

Artikel 13: Overmacht 

Gebeurtenissen van overmacht zullen CloudAtWork, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat CloudAtWork de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door CloudAtWork van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid 

Op deze Overeenkomst gesloten met CloudAtWork is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin CloudAtWork gevestigd is.  

Klaar om uw bedrijfs IT naar een hoger niveau te brengen?

Vraag vandaag uw Gratis IT-Audit en we tillen de IT van Uw Bedrijf met onze beheerde Cloud oplossingen tot in de wolken.